Úvod Historie Členi Stanovy

 

 

Stanovy 

UNIE OVOCNÁŘŮ  SEVEROČESKÉHO REGIONU

Čl. 1.

Název a sídlo

1/ UOSR (dále jen Unie) je zájmové sdružení pěstitelů ovoce a školkařských výpěstků, podniků zabývajících se skladováním, prodejem a zpracováním ovoce a ovocných výrobků a odborných institucí a škol zabývajících se ovocnářstvím. Činnost Unie se řídí stanovami a dalšími vnitřními předpisy )volební řád, organ. řád). Unie se zakládá podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Členy UOSR mohou být právnické i fyzické osoby se sídlem v ČR a EU.

2/ Sídlo UOSR – Mšené Lázně, Zahradní 342, PSČ: 411 19

Čl. 2.

Předmět činnosti

1/ Sdružuje právnické a fyzické osoby zabývající se ovocnářstvím, koordinuje jejich činnost a chrání jejich zájmy.

2/ Pro své členy a pro členy a zaměstnance svých členských organizací vytváří podmínky pro specializovanou spolupráci v různých oborech ovocnářství na úrovni regionu.

3/ Zaujímá stanoviska, navrhuje řešení a opatření k odborným, hospodářským a politickým tématům, která se dotýkají ovocnářství v regionu.

4/ Spolupracuje se státními orgány, ministerstvem zemědělství, životního prostředí, odbornými školami, výzkumnými ústavy i zahraničními organizacemi a veřejností.

V těchto vztazích prosazuje hospodářské, právní, podnikatelské, komerční a další zájmy svých členů a členů a zaměstnanců svých organizací.

5/ Usiluje o pokrok a modernizaci ovocnářství v regionu. Organizuje osvětovou činnost, zabezpečuje propagaci a šíření informací pro potřebu svých členů. Posiluje jejich společenské postavení formou propagace ve sdělovacích prostředcích na výstavách a vydáváním propagačních letáků a odborných publikací.

6/ Vytváří podmínky pro spolupráci mezi prvovýrobci, sklady, zpracovatelskými a obchodními organizacemi.  Prosazuje racionalizaci produkce ovoce v regionu, posklizňovou úpravu a  skladování ovoce.

7/ Zabývá se otázkami marketingu ovoce, ovocných výrobků, osiv a sadby ovocných rostlin

a jejich kvality.

8/ Zabývá se zvyšováním profesní úrovně svých členů a zaměstnanců svých členů formou školení seminářů a exkurzí.

9/ Registruje ochranné známky na regionální a mikroregionální značky ovoce a výrobky z ovoce.

10/ Usiluje o produkci zdravotně nezávadného ovoce a ochranu životního prostředí.

Čl. 3.

Členství

1/ Členem Unie mohou být fyzické i právnické osoby a odborné instituce.

2/ Členství vzniká schválením přihlášky valnou hromadou Unie a zaplacením členského příspěvku.

3/ Členství v Unii zaniká vyloučením, vystoupením, úmrtím, zánikem členské organizace, zánikem Unie. Vystoupit z Unie může jednotlivý člen po podání písemné odhlášky. Při ukončení členství na vlastní žádost, úmrtím nebo vyloučením se majetkově Unie se členem nevypořádává.

Čl. 4.

Práva a povinnosti člena

Všichni členové Unie mají stejná práva a povinnosti.

1/ Práva

-         volit a být volen do orgánů Unie

-    zúčastňovat se na činnosti a řízení Unie a být o činnosti informován

-         užívat všech výhod a možností, jež Unie svým členům poskytuje

-         účastnit se všech podniků a akcí Unie

2/ Povinnosti

-         řídit se stanovami a usneseními orgánů Unie

-         platit členské příspěvky

-         aktivně pracovat v orgánech a komisích Unie, do kterých byl zvolen

-         zachovávat členskou kázeň a dbát na dodržování zákonů a demokracie

-         zúčastňovat se valných hromad Unie a jednání odborných svazů

Čl. 5.

Hospodaření

1/ Základním finančním zdrojem pro činnost Unie jsou příspěvky členů.

2/ Unie využívá pro svoji činnost dotace, dary a podpory v souladu s obecně platnými právními předpisy.

3/ S finančními prostředky hospodaří představenstvo Unie podle zásad rozpočtu schválených

valnou hromadou.

4/ Veškerý majetek je majetkem Unie.

Čl. 6.

Způsob majetkového vypořádání při zániku Uni

1/ O zániku Unie může rozhodnout pouze valná hromada na žádost min. 50 % členů, při souhlasu min. ¾ přítomných členů. Tato zároveň zvolí likvidátora a likvidační komisi.

2/ Rozhodnutím likvidační komise po schválení účetní uzávěrky a likvidační zprávy zaniká Unie. Členům bude vrácena adekvátní část majetku.

Čl. 7.

Orgány Unie

1/ Valná hromada

2/ Představenstvo

3/ Revizní komise

4/ Odborné komise

1/ Valná hromada

a/ - je nejvyšším orgánem Unie

b/ - schází se minimálně 1x ročně a svolává ji představenstvo Unie

c/ - valná hromada může být svolána na žádost nadpoloviční většiny členů Unie

d/ - valná hromada může být svolána na žádost revizní komise

 

Do působnosti valné hromady náleží zejména:

-         volit orgány Unie

-         schvalovat plán činnosti včetně hospodářské zprávy

-         schvalovat stanovy a jejich změny

-         volit revizní komisi

-         volit předsedy odborných komisí

-         rozhodovat o výši členských příspěvků

-         přijímání členů

Valná hromada se usnáší prostou většinou hlasů, je-li přítomna alespoň polovina počtu členů. Každý má jeden hlas.

Přijímá usnesení, jež má závaznost pro všechny členy Unie.

 

2/ Představenstvo

a/ - zajišťuje činnost Unie v období mezi schůzemi valných hromad.

Je výkonným orgánem Unie, zabezpečuje a kontroluje plnění jednotlivých usnesení.

b/ Členy představenstva jsou:

-         předseda

-         tajemník

-         předsedové odborných komisí

-         členové

c/ Představenstvo je 4–6 členné.

d/ Představenstvo se schází podle potřeby. Jeho jednání svolává a řídí předseda.

e/ Představenstvu přísluší zejména:

-         zajišťovat všechny úkoly Unie, které nepřísluší jiným orgánům

-         připravovat návrhy plánu činnosti, hospodaření Unie a případné změny stanov

-         vést evidenci členů Unie

-         informovat členy a své činnosti zápisem z jednání

f/ Představenstvo řídí, navrhuje složení a koordinuje činnost jednotlivých komisí.

Předseda

-         jedná jménem Unie se státními a společenskými organizacemi a s právnickými a fyzickými osobami ve všech věcech

-         zastupuje Unii v mezinárodních stycích

-         svolává a řídí jednání představenstva a valné hromady

-         v době jeho nepřítomnosti vykonává jeho pravomoci tajemník

-         podpisuje veškeré písemnosti

-         předkládá zprávu představenstva o činnosti a hospodaření valné hromadě Unie

-         řídí činnost Unie a jeho činnost schvaluje valná hromada

Tajemník

-         je odpovědný za veškerou spisovou agendu, pořizuje zápisy, archivuje písemnosti

-         organizačně zabezpečuje jednání

-         zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti a jedná jménem Unie ve všech věcech

Předsedové odborných komisí

-         komise pěstitelská, školkařská a skladovatelská

-         komise obchodní a propagační

Komise jsou tříčlenné a pracují jako pomocné orgány představenstva.

Předsedové zpracovávají podklady pro činnost Unie po odborné stránce.

Povinností je zajistit zápisy z jednání komisí.

 

3/ Revizní komise

a/ je volena  valnou hromadou Unie (nadpoloviční většinou) přítomných členů

b/ je tříčlenná – předsedu volí ze svého středu

c/ za svoji činnost odpovídá valné hromadě

d/ podává písemnou zprávu o své činnosti

e/ řídí se platnými předpisy a svým programem

Čl. 8.

Statutární zástupce

Statutárním zástupcem Unie je předseda a tajemník, kteří jsou oprávněni jednat jménem Unie ve všech věcech. Mohou jednat samostatně.

Čl. 9.

Volební období

Volební období všech orgánů Unie je tříleté.

Člen představenstva nesmí být členem revizní komise.

Čl. 10.

Určení orgánů a pracovníků oprávněných jednat jménem Unie

Jménem Unie jedná předseda, v době jeho nepřítomnosti člen představenstva jím pověřený nebo tajemník. Těmto také přísluší právo podepisovat se za Unii, přitom postačí podpis jednoho z nich.

Přijímání nových členů během roku na základě souhlasu valné hromady.

Členský vklad je splatný do 30-ti dnů od přijetí valnou hromadou.

Výše členského vkladu je určena vnitřním předpisem schváleným valnou hromadou Unie.

Splatnost členského vkladu je vždy do 31. 1.  kalendářního roku.

Čl. 11.

Závěrečná ustanovení

Členem Unie se může stát každý právní subjekt i mimo území severních Čech i zahraniční subjekt.

 Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou UOSR ze dne 12.12.2006 a tímto dnem nabyly účinnosti.

Jménem valné hromady: Bc. Milan Hanč

 

 

Stanovy ke stažení zde