Úvod Historie Členi Stanovy

 

 

Jednací řád

 

 

Část I. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY

Článek 1. - Stanovy, jednací řád, pracovní řády, pracovní směrnice, usnesení orgánů a organizačních jednotek

a.       Základními předpisy Unie ovocnářů severočeského regionu (dále jen UOSR) jsou Stanovy UOSR a Jednací řád UOSR. Tyto základní předpisy schvaluje valná hromada UOSR a jsou závazné pro všechny členy UOSR.

b.      Pracovní řády organizačních jednotek UOSR schvalují valné hromady odborných svazů UOSR nebo schůze odborných týmů UOSR a jsou závazné pro členy těchto organizačních jednotek UOSR.

c.       Valná hromada UOSR, předsednictvo UOSR, organizační jednotky UOSR, odborné a speciální komise UOSR a organizačních jednotek UOSR mohou vydávat pracovní směrnice. Každá směrnice musí mít vymezen okruh a dobu působnosti.

d.      Pracovní řády a pracovní směrnice jsou předkládány k odsouhlasení předsednictvu  UOSR a jsou tajemníkem číslovány a zařazovány do Sbírky pracovních řádů UOSR a Sbírky pracovních směrnic UOSR.

e.       Usnesení valné hromady a předsednictva jsou závazné pro členy UOSR. Usnesení ostatních orgánů a organizačních jednotek UOSR jsou závazná pro členy těchto orgánů a a organizačních jednotek UOSR.

f.        V případě sporů o výklad znění stanov, jednacího řádu, pracovních řádů, pracovních směrnic nebo usnesení orgánů a organizačních jednotek UOSR rozhodne valná hromada UOSR s konečnou platností. 

 

Část II. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ

Článek 2. - Práva členů

Členové mají právo

a.       být zastoupeni  při jednáních valné hromady UOSR

b.      být zastoupeni v předsednictvu UOSR

c.       navrhovat své zástupce do všech orgánů UOSR

d.      na výhody plynoucí z členství v UOSR,

e.       účasti na práci UOSR a organizačních jednotek UOSR,

f.        využívat služeb a zařízení UOSR a organizačních jednotek,

g.       na ochranu svých oprávněných zájmů,

h.       podávat podněty, návrhy a stížnosti a žádat jejich vyřízení orgány a organizačními jednotkami UOSR,

i.         dožadovat se provedení kontroly orgánů a organizačních jednotek UOSR,

j.        požádat o svolání valné hromady nebo předsednictva  UOSR, valné hromady nebo schůze organizačních jednotek UOSR a jejich orgánů.

Článek 3. - Povinnosti členů

Členové jsou povinni

a.       dodržovat stanovy, jednací řád, pracovní řády, pracovní směrnice, usnesení valné hromady a předsednictva ve věcech UOSR,

b.      dobrovolně plnit převzaté závazky vůči UOSR,

c.       platit stanovené příspěvky,

d.      zúčastnit se jednání orgánů UOSR, jejichž jsou členy,

e.       poskytovat služby, informace a prostředky směřující k zajištění součinnosti a společných zájmů členů UOSR.

f.        zúčastnit se minimálně 1x ročně jednání valné hromady UOSR osobně nebo prostřednictvím svého zástupce vybaveného ověřenou plnou mocí.

g.       v případě neúčasti člena na jednání valné hromady UOSR minimálně 1x ročně může být valné hromadě podán návrh na jeho vyloučení z důvodu neplnění členských povinností.

h.       poskytovat informace ve stanovených termínech o výměrách a produkci ve svých sadech a druhu a kapacitě skladů.                  Při neposkytnutí těchto informací může být valné hromadě podán návrh na jeho vyloučení pro neplnění členských povinností. 

 

Článek 4.- Práva a povinnosti členů a zaměstnanců členských organizací UOSR

Fyzické a právnické osoby . členové  nebo zaměstnanci členských organizací UOSR . mohou využívat výhod a práv členů UOSR za předpokladu, že budou plnit povinnosti členů UOSR.

Část III. ORGÁNY

Článek 5. - Valná hromada

a.       Valné hromady se zúčastňují všichni členové UOSR Valné hromady se mohou zúčastnit též zvaní hosté a další členové a zaměstnanci členských organizací OUČR, jejich počet je limitován místem a rozhoduje o něm představenstvo UOSR.

b.      Valná hromada se koná dvakrát za rok a svolává ji představenstvo UOSR nejpozději  10 dnů před jejím konáním. Pozvánka musí obsahovat program. Valná hromada může projednávat pouze body uvedené v programu nebo body, které před jednáním do programu doplní hlasováním

c.       V naléhavých a závažných případech může být svolána mimořádná valná hromada. Svolává ji představenstvo na žádost minimálně ¼ řádných členů

Článek 6. - Jednání valné hromady

Valná hromada UOSR projednává a schvaluje

a.       program UOSR,

b.      výroční zprávu o činnosti UOSR,

c.       rozpočet UOSR,

d.      zprávu o hospodaření UOSR,

e.       vytváření fondů UOSR,

f.        doplňky a změny Stanov a Jednacího řádu UOSR,

Valná hromada volí

g.        Členy představenstva UOSR a hlasováním rozhoduje o přijetí nových členů

h.       Tři členy kontrolní komise UOSR.

Valná hromada

i.         zaujímá stanoviska k návrhům a připomínkám členů UOSR a členů a zaměstnanců členských organizací UOSR a rozhoduje o jejich řešení,

j.        zaujímá stanoviska k návrhům a připomínkám orgánů, organizačních jednotek a jejich členů a rozhoduje o jejich řešení,

k.      rozhoduje o zániku UOSR.

 

Článek 7. - Předsednictvo

a.       Předsednictvo UOSR tvoří představenstvo.

b.      Předsednictvo UOSR zasedá podle potřeby, nejméně jednou za půl roku. Svolává jej předseda nebo tajemník. Pozvánky je třeba rozeslat  alespoň 10 dní před zasedáním a musí obsahovat program. V naléhavých  a závažných případech   lze svolat zasedání předsednictva UOSR i v kratším  termínu před jeho konáním.

c.      Předsednictvo UOSR se za svoji činnost zodpovídá valné hromadě UOSR.

 

Článek 8. -  Práva a povinnosti předsednictva OUČR

Předsednictvo OUČR

a.       rozpracovává, aktualizuje a realizuje program činnosti stanovený valnou hromadou UOSR,

b.      zaujímá stanoviska k aktuálním otázkám ovocnářství, organizaci a činnosti UOSR a vzniklé situace řeší,

c.       zakládá organizační jednotky UOSR, zakládá a ruší odborné a speciální komise,

d.      projednává a odsouhlasuje pracovní řády organizačních jednotek UOSR,

e.       vydává vlastní pracovní směrnice,

f.        zřizuje a ruší pracoviště UOSR, jmenuje a odvolává jejich pracovníky,

g.       jmenuje a odvolává tajemníka UOSR a z členů představenstva volí předsedu a místopředsedu. Místopředseda vykonává funkci tajemníka, pokud představenstvo nerozhodne jinak.

h.       stanoví odměny a finanční úhrady svým členům a zaměstnancům,

i.         rozhoduje o členství UOSR v jiných organizacích a jmenuje zástupce UOSR v těchto organizacích,

j.        v případě zániku UOSR ustavuje likvidační komisi.

 

Část IV. ORGANIZAČNÍ  JEDNOTKY

Článek 10. - Členové organizačních jednotek

Členy  organizačních jednotek UOSR mohou být právnické i fyzické osoby - členové UOSR, členové a zaměstnanci členských organizací UOSR - které o tuto činnost projeví zájem a splňují předpoklady určené Stanovami UOSR, Jednacím řádem UOSR, pracovním řádem a pracovními směrnicemi příslušné organizační jednotky UOSR.

 

Článek 11. - Pracovní řády organizačních jednotek

a.       Organizační jednotky se vypracovávají pracovní řády, které musí být v souladu s platnými Stanovami UOSR a Jednacím řádem UOSR.

b.      Pracovní řád odborného svazu přijímá a mění valná hromada odborného svazu. Pracovní řád odborného  týmu  přijímá a mění členská schůze  odborného týmu.

c.       Pracovní řád organizační jednotky UOSR potvrzují předseda, místopředseda a tajemník odborného svazu nebo předseda odborného týmu.

d.      Pracovní řády organizačních jednotek projednává a odsouhlasuje předsednictvo UOSR.

 

Část V. KOMISE A PRACOVIŠTĚ

Článek 13. - Odborné a speciální komise UOSR a organizačních jednotek UOSR

a.       Valná hromada UOSR, předsednictvo UOSR a schůze pracovních týmů UOSR mohou zakládat odborné a speciální komise, vymezovat jejich činnost a volit nebo určovat způsob volby jejich předsedů.

b.       Odborné a speciální komise pracují trvale nebo dočasně.

c.       Odborné a speciální komise mohou vydávat pracovní směrnice, které předkládají k odsouhlasení svému zakládajícímu orgánu UOSR

 

Článek 14. -  Pracoviště UOSR

Valná hromada UOSR, předsednictvo UOSR, valné hromady a výbory odborných svazů mohou zřizovat a rušit pracoviště, jmenovat pracovníky těchto pracovišť pro plnění odborných a organizačních úkolů a odvolávat je.

 

Článek 15. - Kontrolní komise UOSR a organizačních jednotek UOSR

a.       Valná hromada UOSR volí tří člennou  kontrolní komisi, valné hromady odborných svazů UOSR, které samostatně hospodaří s finančními prostředky svých členů, volí tříčlenné kontrolní komise.

b.      Členové kontrolních komisí UOSR se zúčastňují valných hromad UOSR,

c.       Předseda kontrolní komise UOSR se zúčastňuje zasedání  předsednictva UOSR.

Část VI. VOLBY A HLASOVÁNÍ

Článek 16. - Volební a hlasovací právo

a.       Na valné hromadě UOSR mají právo volební a hlasovací všichni členové UOSR. Každý člen má právo jednoho hlasu.

 

Článek 17. - Volby a hlasování

a.       Valné hromady a schůze UOSR, orgánů a organizačních jednotek UOSR jsou usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů  nebo členů s volebním a hlasovacím právem. K přijetí nových členů stačí jeli přítomna nadpoloviční většina delegátů nebo členů s volebním a hlasovacím právem. totéž platí i při ukončení členství člena UOSR pro  neplnění povinností

b.      Volby a hlasování ve všech orgánech  a organizačních jednotkách UOSR mohou  být tajné nebo veřejné. Volby  a hlasování musí být tajné, požaduje-li to alespoň třetina přítomných delegátů nebo členů s hlasovacím právem.

c.       Při rovnosti hlasů ve volbách rozhoduje los. Při rovnosti hlasů ve věcném hlasování rozhoduje hlas předsedy.

d.      Pouze k přijetí nebo změně Stanov UOSR, Jednacího řádu UOSR nebo pracovních řádů organizačních jednotek UOSR je zapotřebí dvoutřetinové většiny hlasů přítomných delegátů nebo členů s hlasovacím právem na valné hromadě UOSR nebo valné hromadě nebo schůzi organizační jednotky UOSR.

e.       Pouze při hlasování o ukončení činnosti organizační jednotky UOSR je zapotřebí dvoutřetinové většiny hlasů všech členů příslušné organizační jednotky UOSR.

 

Článek 18. - Písemné volby a hlasování

a.       V naléhavých případech  nebo z úsporných důvodů mohou být volby nebo hlasování uskutečněny písemnou formou.

b.      O písemné volbě nebo hlasování ve valné hromadě UOSR rozhoduje předsednictvo UOSR, o písemné volbě nebo hlasování v předsednictvu rozhoduje výkonný výbor, o písemné volbě v odborném svazu rozhoduje výbor svazu, o písemné volbě v ostatních orgánech a organizačních jednotkách UOSR rozhodují jejich předsedové.

c.       Písemných voleb a hlasování  se zúčastňují všichni delegáti nebo členové příslušného orgánu nebo organizační jednotky UOSR.

d.      Pro písemné volby a hlasování platí stejná pravidla jako pro veřejné a tajné volby na valných hromadách a schůzích orgánů a organizačních jednotek UOSR.

e.       Výsledky písemných voleb je třeba dokumentovat a schválit příslušnou kontrolní komisí UOSR.

f.        O výsledku písemných voleb je třeba  informovat nejbližší valnou hromadu UOSR nebo odborného svazu UOSR, případně schůzi příslušného orgánu nebo pracovního týmu UOSR.

 

Článek  19. - Volební a funkční období, funkční rok

Volební a funkční období v UOSR je tříleté, pokud není při volbě stanoveno jinak. Funkční rok trvá od jedné řádné valné hromady ke druhé, od jedné výroční členské schůze ke druhé.

Část VII. HOSPODAŘENÍ

Článek 20. - Stanovení výše příspěvků

a.       Výši členských příspěvků pro UOSR navrhuje předsednictvo a schvaluje valná hromada UOSR.

b.      Výši členských příspěvků v odborných svazech navrhuje výbor a schvaluje valná hromada příslušného odborného svazu.

c.       Výši členských příspěvků v odborných týmech navrhuje a schvaluje členská schůze příslušného odborného týmu.

 

Článek 21. - Účetní uzávěrka a zpráva o hospodaření

a.       V UOSR a organizačních jednotkách UOSR se účty uzavírají k 31. prosinci běžného roku.

b.      Zprávu o hospodaření, účetní výsledovku a rozvahu UOSR a organizačních jednotek UOSR je třeba vypracovat do 31. ledna následujícího roku.

Část VIII.ZÁVĚR

Článek 22. - Závěrečné ustanovení

Tento Jednací řád byl schválen valnou hromadou UOSR ze dne 12.12.2006 a tímto dnem nabyl účinnosti.

 

Jménem valné hromady: Bc. Milan Hanč

 

Ověřoval:   Ing. Jan Matoušek

                   Pan Karel Teichman

 

Stanovy ke stažení zde